ภาวะกรดไหลย้อนขึ้นกล่องเสียงและช่องคอหอย (Laryngopharyngeal reflux: LPR)
ภาวะกรดไหลย้อนขึ้นกล่องเสียงและช่องคอหอย (Laryngopharyngeal reflux; LPR) เป็นภาวะการไหลย้อนของสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารขึ้นมาที่หลอดอาหาร และ/หรือกล่องเสียงและช่องคอหอย ก่อให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบบริเวณกล่องเสียงและช่องคอหอย เนื่องจากอาการและอาการแสดงของ GERD และ LPR มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ จึงทำให้การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบร่วม ทั้งในด้านอาการ อาการแสดง และผลการตรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ

New Molecule

5 New

New Formulation

1 New

New Indication

4 New

New Brand

8 New

Markings
Shape
Form
Color 1
Color 2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in