บทบาทของอาหารทางการแพทย์ ในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือต้องนอนโรงพยาบาล ควรได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม อาหารทางการแพทย์เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับโภชนบำบัดอย่างเพียงพอได้  บทความนี้กล่าวถึงแนวทางการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ การให้โภชนบำบัดแบบมุ่งเป้า เทคนิคการเพิ่มพลังงาน เทคนิคการเพิ่มโปรตีน บทบาทของอาหารทางการแพทย์ และเทคนิคการแนะนำอาหารทางการแพทย์

New Molecule

3 New

New Indication

2 New

New Brand

16 New

Markings
Shape
Form
Color 1
Color 2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in