Tên thuốc bắt đầu bằng chữ "C"

Cc
Cd
Cg
Cm
Cn
Cv
Cw
Cx