Biovagen Viet Nam
Alifarm

AB-BIOTICS S.A.

Giới thiệu sản phẩm của AB-Biotics
lactobacillus plantarum
Trình bày/Đóng gói
7's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
G02CX - Other gynecologicals : Used in the management of gynecological conditions.
Phân phối bởi Biovagen Viet Nam
lactobacillus plantarum
Trình bày/Đóng gói
7's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
G02CX - Other gynecologicals : Used in the management of gynecological conditions.
Tiếp thị cho Alifarm
lactobacillus plantarum
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA01 - lactic acid producing organisms : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in