Zuellig Pharma
Shire
Takeda

BAXALTA SINGAPORE PTE LTD

Giới thiệu sản phẩm của Baxalta
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
human albumin
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Phân loại MIMS
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Phân loại ATC
B05AA01 - albumin : Belongs to the class of blood substitutes and plasma protein fractions. Used as blood substitutes.
Phân phối bởi Zuellig Pharma
human albumin
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Phân loại MIMS
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Phân loại ATC
B05AA01 - albumin : Belongs to the class of blood substitutes and plasma protein fractions. Used as blood substitutes.
Tiếp thị bởi Shire
human albumin
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Phân loại MIMS
Dung dịch tiêm tĩnh mạch & các loại dung dịch vô trùng khác
Phân loại ATC
B05AA01 - albumin : Belongs to the class of blood substitutes and plasma protein fractions. Used as blood substitutes.
Tiếp thị bởi Takeda
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.
octocog alfa
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc cầm máu
Phân loại ATC
B02BD02 - coagulation factor VIII : Belongs to the class of blood coagulation factors. Used in the treatment of hemorrhage.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in