Janssen-Cilag
Johnson & Johnson

BAXTER

Giới thiệu sản phẩm của Baxter
golimumab
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng
Phân loại ATC
L04AB06 - golimumab : Belongs to the class of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) inhibitors. Used as immunosuppressants.
Tiếp thị bởi Janssen-Cilag
golimumab
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng
Phân loại ATC
L04AB06 - golimumab : Belongs to the class of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) inhibitors. Used as immunosuppressants.
Tiếp thị bởi Johnson & Johnson
golimumab
Trình bày/Đóng gói
1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng
Phân loại ATC
L04AB06 - golimumab : Belongs to the class of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) inhibitors. Used as immunosuppressants.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in