Biovagen Viet Nam

BIOGAIA AB

Giới thiệu sản phẩm của BioGaia AB
lactobacillus reuteri
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's10 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.
lactobacillus reuteri
Trình bày/Đóng gói
20's10's30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.
Phân phối bởi Biovagen Viet Nam
lactobacillus reuteri
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's10 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.
lactobacillus reuteri
Trình bày/Đóng gói
20's10's30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in