AB-Biotics
BioGaia AB
IBSA Farmaceutici Italia
Ibsa Institut Biochimique SA.
Lallemand Health Solutions
Probi AB

CONG TY TNHH CONG NGHE BIOVAGEN VIET NAM

Phân phối cho AB-Biotics
lactobacillus plantarum
Trình bày/Đóng gói
7's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
G02CX - Other gynecologicals : Used in the management of gynecological conditions.
Phân phối cho BioGaia AB
lactobacillus reuteri
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's10 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.
lactobacillus reuteri
Trình bày/Đóng gói
20's10's30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA - Antidiarrheal microorganisms : Used in the treatment of diarrhea.
Phân phối cho IBSA Farmaceutici Italia
sodium hyaluronate
Trình bày/Đóng gói
2 × 5's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Phân loại ATC
G02CX - Other gynecologicals : Used in the management of gynecological conditions.
urofollitropin
Trình bày/Đóng gói
5 × 1's1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA04 - urofollitropin : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
urofollitropin
Trình bày/Đóng gói
5 × 1's1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA04 - urofollitropin : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
lactobacillus helveticus, bifidobacterium infantis, fructooligosaccharides, bifidobacterium bifidum
Trình bày/Đóng gói
1.5 g x 30 × 1's1.5 g x 20 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
V06DX - Other combinations of nutrients : Used as general nutrients.
Phân phối cho Probi AB
lactobacillus plantarum
Trình bày/Đóng gói
1 × 30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A07FA01 - lactic acid producing organisms : Belongs to the class of antidiarrheal microorganisms. Used in the treatment of diarrhea.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in