Biovagen Viet Nam

IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA.

Giới thiệu sản phẩm của Ibsa Institut Biochimique SA.
urofollitropin
Trình bày/Đóng gói
5 × 1's1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA04 - urofollitropin : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
urofollitropin
Trình bày/Đóng gói
5 × 1's1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA04 - urofollitropin : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
Phân phối bởi Biovagen Viet Nam
urofollitropin
Trình bày/Đóng gói
5 × 1's1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA04 - urofollitropin : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.
urofollitropin
Trình bày/Đóng gói
5 × 1's1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
G03GA04 - urofollitropin : Belongs to the class of gonadotropins. Used as ovulation stimulants.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in