Shinpoong Daewoo

KOVINA

Phân phối cho Shinpoong Daewoo
sodium hyaluronate
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 3 × 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương
Phân loại ATC
M09AX01 - hyaluronic acid : Belongs to the class of other drugs for disorders of the musculo-skeletal system.
sodium hyaluronate, hydroxyethyl starch
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
5 × 6's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
5 × 6's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in