Tedis

LAB. GALÉNIQUES VERNIN

Giới thiệu sản phẩm của Lab. Galéniques Vernin
pyridoxine hydrochloride, cystine
Trình bày/Đóng gói
1 × 20's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11HA02 - pyridoxine (vit B6) : Belongs to the class of other plain vitamin preparations. Used as dietary supplements.
Phân phối bởi Tedis
pyridoxine hydrochloride, cystine
Trình bày/Đóng gói
1 × 20's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11HA02 - pyridoxine (vit B6) : Belongs to the class of other plain vitamin preparations. Used as dietary supplements.
Other products of Lab. Galéniques Vernin

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in