Novartis Pharma
Pfizer

PHYTOPHARMA

Phân phối cho Novartis Pharma
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L04AH02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used as immunosuppressants.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L04AH02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used as immunosuppressants.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L04AH02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used as immunosuppressants.
ranibizumab
Trình bày/Đóng gói
0.17 mL x 1's0.23 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc nhãn khoa khác
Phân loại ATC
S01LA04 - ranibizumab : Belongs to the class antineovasculatisation agents. Used in the management of neovascular macular degeneration.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
10 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
20 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
30 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
nilotinib
Trình bày/Đóng gói
7 × 4's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EA03 - nilotinib : Belongs to the class of BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
Phân phối cho Pfizer
methylprednisolone acetate
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
methylprednisolone
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's30's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
methylprednisolone
Trình bày/Đóng gói
30's3 × 10's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
methylprednisolone sodium succinate
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 25 × 1's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
methylprednisolone sodium succinate
Trình bày/Đóng gói
1 mL x 10 × 1's1 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
methylprednisolone sodium succinate
Trình bày/Đóng gói
7.8 mL x 1's
Phân loại MIMS
Hormon steroid
Phân loại ATC
H02AB04 - methylprednisolone : Belongs to the class of glucocorticoids. Used in systemic corticosteroid preparations.
Other products of Phytopharma

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in