Novartis Pharma

PHYTOPHARMA

Phân phối cho Novartis Pharma
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
everolimus
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EG02 - everolimus : Belongs to the class of mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
ranibizumab
Trình bày/Đóng gói
0.17 mL x 1's0.23 mL x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc nhãn khoa khác
Phân loại ATC
S01LA04 - ranibizumab : Belongs to the class antineovasculatisation agents. Used in the management of neovascular macular degeneration.
/vietnam/image/info/lucentis soln for inj 10 mg-ml/10 mg-ml?id=0836d23c-8ad2-4f02-9c54-a38e00a32161
/vietnam/image/info/lucentis soln for inj 10 mg-ml/?id=c1da3c2e-f089-4da6-ac0d-abdd00f7303a
octreotide
Trình bày/Đóng gói
10 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
20 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
octreotide
Trình bày/Đóng gói
30 mg x 1's
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide : Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
nilotinib
Trình bày/Đóng gói
7 × 4's
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01EA03 - nilotinib : Belongs to the class of BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors. Used in the treatment of cancer.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
carbamazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF01 - carbamazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
5 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
oxcarbazepine
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc chống co giật
Phân loại ATC
N03AF02 - oxcarbazepine : Belongs to the class of carboxamide derivatives antiepileptic.
Other products of Phytopharma

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in