KP PHARMA

PT PYRIDAM FARMA TBK

Giới thiệu sản phẩm của PT Pyridam Farma TBK
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
Phân phối bởi KP PHARMA
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
30's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
calcium, vitamin C
Trình bày/Đóng gói
10's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium : Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
Other products of PT Pyridam Farma TBK

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in