DP Kim Long

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM QUANG BINH

Giới thiệu sản phẩm của Quapharco
essential oils
Trình bày/Đóng gói
10 g x 1's20 g x 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
V03A - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS : Other products with therapeutic properties.
naja atra venom, dried, camphor, peppermint oil, methyl salicylate, menthol
Trình bày/Đóng gói
10 g x 1's20 g x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương
Phân loại ATC
D11AX - Other dermatologicals : Used in the treatment of dermatological diseases.
Phân phối bởi DP Kim Long
essential oils
Trình bày/Đóng gói
10 g x 1's20 g x 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
V03A - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS : Other products with therapeutic properties.
naja atra venom, dried, camphor, peppermint oil, methyl salicylate, menthol
Trình bày/Đóng gói
10 g x 1's20 g x 1's
Phân loại MIMS
Các thuốc khác tác động lên hệ cơ-xương
Phân loại ATC
D11AX - Other dermatologicals : Used in the treatment of dermatological diseases.
Other products of Quapharco

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in