Austrapharm VN

R. X. CO., LTD

Giới thiệu sản phẩm của R. X.
simethicone
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
simeticone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
simeticone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
simethicone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
AMK
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
2 × 5's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
70 mL x 1's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
methocarbamol
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BA03 - methocarbamol : Belongs to the class of carbamic esters. Used as centrally-acting muscle relaxants.
Phân phối bởi Austrapharm VN
simethicone
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 1's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
simeticone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
simeticone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
simethicone
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Phân loại ATC
A03AX13 - silicones : Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
AMK
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
2 × 5's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
70 mL x 1's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
amoxicillin, clavulanic acid
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR02 - amoxicillin and beta-lactamase inhibitor : Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
methocarbamol
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BA03 - methocarbamol : Belongs to the class of carbamic esters. Used as centrally-acting muscle relaxants.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in