Nafarma

REMEDICA

Giới thiệu sản phẩm của Remedica
baclofen
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX01 - baclofen : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
Phân phối bởi Nafarma
baclofen
Trình bày/Đóng gói
6 × 10's
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX01 - baclofen : Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in