DKSH
Stragen Pharma

SIGMAR ITALIA S.P.A

Giới thiệu sản phẩm của Sigmar
myo-inositol, folic acid
Trình bày/Đóng gói
3 g x 60 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11HA07 - inositol : Belongs to the class of other plain vitamin preparations. Used as dietary supplements.
Phân phối bởi DKSH
myo-inositol, folic acid
Trình bày/Đóng gói
3 g x 60 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11HA07 - inositol : Belongs to the class of other plain vitamin preparations. Used as dietary supplements.
Tiếp thị bởi Stragen Pharma
myo-inositol, folic acid
Trình bày/Đóng gói
3 g x 60 × 1's
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11HA07 - inositol : Belongs to the class of other plain vitamin preparations. Used as dietary supplements.

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in