Aceclofenac STELLA 100mg

Aceclofenac STELLA 100mg Mô tả

aceclofenac

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược: Lactose monohydrat, tinh bột lúa mì, talc, magnesi stearat, hypromellose, macrogol 6000, titan dioxyd.
Dạng bào chế: Viên nén bao phim. Viên nén hình bát giác đều, bao phim màu trắng, hai mặt khum, trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in