Aceclofenac STELLA 100mg

Aceclofenac STELLA 100mg Dược động học

aceclofenac

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Aceclofenac được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được từ 1 - 3 giờ sau khi uống.
Aceclofenac gắn kết hơn 99% với protein huyết tương. Thời gian bán thải của thuốc trong huyết tương khoảng 4 giờ. Khoảng 2/3 liều được đào thải qua nước tiểu, chủ yếu dưới dạng các chất chuyển hóa hydroxy. Một lượng nhỏ được chuyển thành diclofenac.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in