Aceclofenac STELLA 100mg

Aceclofenac STELLA 100mg Trình bày

aceclofenac

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim: hộp 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên, chai 500 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in