Aclarubicin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Malignant blood disorders
Adult: Initially: 175-300 mg/m2 given in divided doses over 3-7 consecutive days via IV infusion over 30-60 minutes. Maintenance: 25-100 mg/m2 in a single infusion every 3-4 wk.
Chống chỉ định
Pregnancy, lactation; CV disease.
Thận trọng
Myocardial irradiation and use of radiotherapy. Hepatic or renal impairment. Elderly.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, mucositis, irritant to tissue, sore mouth, bone-marrow suppression, hyperuricaemia. Alopoecia (rare).
Potentially Fatal: Cardiotoxicity (rare), myelosuppression in patients who received mitomycin or a nitrosourea, leucopenia.
Tương tác
Other cardiotoxic drugs e.g. daunorubicin or cyclophosphamide, live vaccines; decreases effects of digoxin, oral anticoagulants, phenytoin and suxamethonium.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Elevated bilirubin level.
Tác dụng
Description: Aclarubicin is an anthracycline, a cytotoxic antibiotic, and inhibits RNA synthesis through intercalation.
Pharmacokinetics:
Distribution: Rapidly distributed into tissues after IV admin.
Metabolism: Extensively metabolised.
Excretion: Triphasic clearance. Terminal elimination half-life: About 3 hr. Excreted in urine mainly as metabolites.
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Aclarubicin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in