Acuvail

Acuvail Chống chỉ định

ketorolac

Nhà sản xuất:

Allergan
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Chống chỉ định dùng dung dịch nhỏ mắt ACUVAIL đối với những bệnh nhân đã biết quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in