Acuvail

Acuvail Mô tả

ketorolac

Nhà sản xuất:

Allergan
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
ACUVAIL (dung dịch nhỏ mắt ketorolac tromethamin) 0,45% thuộc nhóm pyrrolo-pyrrol, thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), dùng trong nhãn khoa.
Tên hóa học là (±)-5-benzoyl-2,3- dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, ở dạng hợp chất với 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), trọng lượng phân tử là 376,41.
Công thức phân tử là C19H24N2O6.
Dung dịch nhỏ mắt ACUVAIL được cung cấp dưới dạng dung dịch 0,45% đẳng trương, vô khuẩn, không chứa chất bảo quản, với pH khoảng 6,8.
Dung dịch nhỏ mắt ACUVAIL là hỗn hợp racemic của R-(+) và S-(-)- ketorolac tromethamin. Ketorolac tromethamin có thể tồn tại dưới 3 dạng kết tinh. Khả năng tan trong nước của các dạng kết tinh là như nhau. Hằng số phân ly pKa của ketorolac là 3,5. Tinh thể màu trắng đến trắng ngà, biến màu khi tiếp xúc lâu với ánh sáng. Nồng độ thẩm thấu của dung dịch nhỏ mắt ACUVAIL khoảng 285 mOsml/kg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in