Acuvail

Acuvail Chỉ định/Công dụng

ketorolac

Nhà sản xuất:

Allergan
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Dung dịch nhỏ mắt ACUVAIL được chỉ định để điều trị đau và viêm sau phẫu thuật đục thủy tinh thể.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in