Acuvail

Acuvail Bảo quản

ketorolac

Nhà sản xuất:

Allergan
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản dưới 30°C. Bảo quản ống thuốc trong gói, tránh ánh sáng. Gấp kín đầu gói sau mỗi lần sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in