Acyclovir STELLA Cream

Acyclovir STELLA Cream Mô tả

aciclovir

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Kem màu trắng đến trắng ngà, mịn, đồng nhất.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in