Acyclovir STELLA Cream

Acyclovir STELLA Cream Tương tác

aciclovir

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Không xảy ra sự tương tác với các thuốc khác đối với acyclovir dùng ngoài.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in