Acyclovir STELLA Cream

Acyclovir STELLA Cream Dược lực học

aciclovir

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
- Acyclovir là một chất tương tự nucleosid purin tổng hợp với hoạt tính ức chế in vitroin vivo virus Herpes simplex typ 1 (HSV-1), typ 2 (HSV-2) và virus Varicella-zoster (VZV).
- Hoạt tính ức chế của acyclovir chọn lọc cao do ái lực của nó đối với enzym thymidin kinase (TK) được mã hóa bởi HSV và VZV. Enzym này biến đổi acyclovir thành acyclovir monophosphat, một chất tương tự nucleotid. Monophosphat được biến đổi tiếp thành diphosphat bởi guanylat kinase của tế bào và thành triphosphat bởi một số enzym tế bào. In vitro, acyclovir triphosphat làm dừng sự sao chép DNA của virus Herpes. Quá trình này xảy ra theo 3 cách:
1). Ức chế cạnh tranh với DNA polymerase của virus.
2). Gắn kết và kết thúc chuỗi DNA của virus.
3). Bất hoạt DNA polymerase của virus.
- Hoạt tính kháng HSV của acyclovir tốt hơn kháng VZV do quá trình phosphoryl hóa của nó hiệu quả hơn bởi enzym TK của virus.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in