Acyclovir STELLA

Acyclovir STELLA Trình bày/Đóng gói

aciclovir

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén 200 mg: hộp 5 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 5 viên.
Viên nén 400 mg & 800 mg: hộp 7 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 5 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in