Alimta

Alimta Mô tả

pemetrexed

Nhà sản xuất:

Eli Lilly
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Bột đông khô màu trắng đến vàng nhạt hoặc vàng xanh lá cây.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in