Alimta

Alimta An toàn tiền lâm sàng

pemetrexed

Nhà sản xuất:

Eli Lilly
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Dùng pemetrexed cho chuột nhắt trắng mang thai làm giảm khả năng sống được của thai, giảm trọng lượng thai, làm hóa xương không hoàn toàn của một số cấu trúc của bộ xương và khe hở vòm miệng.
Dùng pemetrexed cho chuột nhắt đực gây độc tính với sinh sản có thể hiện bằng giảm khả năng sinh sản và teo tinh hoàn. Trong một nghiên cứu tiến hành với giống chó săn tiêm tĩnh mạch ngắt quãng trong 9 tháng, các rối loạn về tinh hoàn (thoái hóa/hoại tử biểu mô ống sinh tinh) đã được phát hiện. Điều này gợi ý pemetrexed có thể làm giảm khả năng sinh sản của nam giới. Ảnh hưởng trên khả năng sinh sản của giống cái chưa được nghiên cứu.
Pemetrexed không gây đột biến trong xét nghiệm về sai khác cấu trúc nhiễm sắc thể in vitro ở tế bào buồng trứng chuột đồng Trung Quốc, hoặc xét nghiệm Ames. Đã chứng minh pemetrexed không gây gãy trong thử nghiệm trên các nhân sinh sản in vivo ở chuột nhắt trắng.
Chưa có các nghiên cứu về khả năng gây ung thư của pemetrexed.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in