Alimta

Alimta Trình bày/Đóng gói

pemetrexed

Nhà sản xuất:

Eli Lilly
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền: hộp 1 lọ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in