Alimta

Alimta Bảo quản

pemetrexed

Nhà sản xuất:

Eli Lilly
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Lọ chưa mở: Không bảo quản ở nhiệt độ trên 30°C.
Dung dịch hoàn nguyên và dung dịch để truyền: Khi được tiến hành theo đúng chỉ dẫn, dung dịch hoàn nguyên và dung dịch để truyền ALIMTA không có chất bảo quản kháng khuẩn. Độ bền vững vật lý và hóa học của dung dịch hoàn nguyên và dung dịch để truyền pemetrexed đã được chứng minh trong 24 giờ nếu bảo quản trong tủ lạnh. Xét theo khía cạnh vi sinh vật, sản phẩm phải được sử dụng ngay. Nếu không dùng ngay lập tức, điều kiện bảo quản và thời gian bảo quản trước khi sử dụng là trách nhiệm của người sử dụng thuốc và không được quá 24 giờ ở nhiệt độ 2 đến 8°C.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in