Alizapride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Nausea and vomiting
Adult: 75-300 mg/day in divided doses.
Child: 5 mg/kg/day.

Parenteral
Nausea and vomiting associated with cancer chemotherapy
Adult: 2-5 mg/kg/day given by IV/IM in 2 divided doses. 1st dose to be administered 30 min before and the next dose 4-8 hr after admin of cytotoxic drug. For highly emetogenic regimens requiring doses >5 mg/kg, dose may be given via IV infusion over 15 min every 2 hr for 5 doses. Start infusion 30 min before admin of cytotoxic drug. Max: 4.5 g/course of chemotherapy.
Chống chỉ định
Pheochromocytoma, Parkinson's disease, conditions where activation of GI motility is contraindicated (e.g. GI perforation or sub-occlusion).
Thận trọng
Caution in renal impairment. May impair ability to drive or operate machinery.
Tác dụng không mong muốn
Drowsiness, dizziness, headache, diarrhoea, extrapyramidal symptoms, amenorrhoea, galactorrhoea.
Tương tác với thức ăn
Avoid alcohol.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Alizapride is a methoxybenzamide that is structurally related to metoclopramide. It is a dopamine antagonist with and antiemetic property.
Pharmacokinetics:
Absorption: Well absorbed after oral admin.
Excretion: Excreted mainly unchanged in urine. Elimination half-life: about 3 hr.
Phân loại MIMS
Thuốc chống nôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Alizapride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in