Almitrine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Respiratory stimulant in acute respiratory failure
Adult: Up to 3 mg/kg/day, in 2 or3 divided doses via IV infusion with each dose being infused over 2 hr.

Oral
Respiratory stimulant in acute respiratory failure
Adult: 50-100 mg daily, given in 2 divided doses. Treatment may be intermittent.
Tác dụng không mong muốn
May cause weakness in lower extremities.
Tác dụng
Description: Almitrine is a peripheral chemoreceptor agonist that is used as a respiratory stimulant in acute respiratory failure such as COPD. It is believed to improve oxygenation by enhancing the ventilation perfusion mismatch.
Phân loại MIMS
Thuốc kích thích hô hấp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Almitrine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in