Alphachymotrypsin Glomed

Alphachymotrypsin Glomed Mô tả

chymotrypsin

Nhà sản xuất:

Glomed

Nhà tiếp thị:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén tròn, màu trắng đến trắng ngà, đường kính 7 mm, hai mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in