Alphachymotrypsin Glomed

Alphachymotrypsin Glomed Chỉ định/Công dụng

chymotrypsin

Nhà sản xuất:

Glomed

Nhà tiếp thị:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in