Alphachymotrypsin Glomed

Alphachymotrypsin Glomed Bảo quản

chymotrypsin

Nhà sản xuất:

Glomed

Nhà tiếp thị:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30oC.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in