Alprenolol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertension
Adult: 200 mg/day in divided doses, increased wkly according to patient response.

Oral
Angina pectoris, Cardiac arrhythmias
Adult: 200-400 mg/day in divided doses.
Chống chỉ định
2nd and 3rd degree AV block; sinus bradycardia; uncontrolled heart failure; asthma or bronchospasm, severe peripheral arterial disease, metabolic acidosis, phaeochromocytoma. Concomitant use w/ clonidine.
Thận trọng
1st degree AV block. May mask symptoms of hyperthyroidism and hypoglycaemia. May unmask myasthenia gravis. May aggravate psoriasis. Abrupt withdrawal may cause angina, MI, ventricular arrhythmias and death. Patients on long-term treatment should discontinue medication gradually over 1-2 wk. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Bradycardia; heart failure, heart block; hypotension; bronchospasm; fatigue; coldness of extremities; pneumonitis; pulmonary and retroperitoneal fibrosis; pleurisy; CNS effects; myopathies; GI disturbances; reversible alopoecia; skin rash; pruritus; lupus-like syndrome; male impotence; sclerosing peritonitis; muscle cramps; paraesthesias; peripheral neuropathy; haematological reactions. Changes in blood concentrations of glucose, triglycerides and cholesterol.
Tương tác
Concomitant use w/ other drugs that cause hypotension; NSAIDs; other cardiac depressants; sotalol; digoxin; insulin and oral hypoglycaemics; sympathomimetics; ACE inhibitors; Ca-channel blockers, verapamil. Anaesthetics causing myocardial depression (e.g. ether, cyclopropane, trichloroethylene).
Potentially Fatal: Increased risk of withdrawal HTN w/ clonidine. Withdraw several days before slowly discontinuing clonidine.
Tác dụng
Description: Alprenol is a non-cardioselective β-blocker w/ intrinsic sympathomimetic activity and some membrane-stabilising properties.
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Tài liệu tham khảo
Buckingham R (ed). Alprenolol. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 25/11/2013.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Alprenolol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in