Alumastad

Alumastad Trình bày

aluminium hydroxide + magnesium hydroxide

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nhai: hộp 4 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in