AMK

AMK Thành phần

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
AMK 457 Mỗi 5mL: Amoxicillin 400mg, clavulanic acid 57mg.
AMK 625 Mỗi viên: Amoxicillin 500mg, clavulanic acid 125mg.
AMK 1000 Mỗi viên: Amoxicillin 875mg, clavulanic acid 125mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in