AMK

AMK Dược động học

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Hấp thu
Amoxicillin trihydrate và clavulanate potassium hấp thu tốt bằng đường uống và bền trong dịch vị. Nồng độ đỉnh trong huyết tương của amoxixillin và clavulanate potassium đạt được sau khi uống 1-2,5 giờ với liều 250 mg (hay 500 mg) sẽ có 5 μg/mL (hay 8-9 μg/mL) amoxicillin và khoảng 3 μg/L acid clavulanic trong huyết thanh. Thức ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc. Khả dụng sinh học đường uống của amoxicillin là 90% và của acid clavulanic là 75%. Nửa đời sinh học của amoxicillin trong huyết thanh là 1-2 giờ và của acid clavulanic là khoảng 1 giờ.
Phân phối
Amoxicillin và clavulanate potassium đều phân phối vào phổi, màng phổi và màng bụng. Chỉ một lượng nhỏ amoxicillin và clavulanate potassium vào màng não không viêm, khi màng não bị viêm nhiễm, thuốc có thể vào màng não nhiều hơn. Amoxicillin gắn với protein huyết tương 17-20%, acid clavulanic gắn với protein huyết tương 22-30% với nồng độ thuốc 1-100 μg/mL. Amoxicillin và acid clavulanic nhanh chóng đi vào nhau thai, amoxicillin và acid clavulanic phân phối một lượng nhỏ trong sữa mẹ.
Thải trừ
55-70% amoxicillin và 30-40% acid clavulanic được đào thải qua nước tiểu dưới dạng hoạt động. Probenecid kéo dài thời gian đào thải của amoxicillin nhưng không ảnh hưởng đến sự đào thải của acid clavulanic.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in