AMK

AMK Trình bày/Đóng gói

amoxicillin + clavulanic acid

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
AMK 457 Hỗn dịch uống: hộp 1 chai 70mL.
AMK 625 Viên nén: hộp 1 vỉ x 10 viên.
AMK 1000 Viên nén: hộp 2 vỉ x 5 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in