Apitim 5

Apitim 5 Chống chỉ định

amlodipine

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với dẫn xuất dihydropyridin. Không dùng cho những người suy tim chưa được điều trị ổn định.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in