Apitim 5

Apitim 5 Dược động học

amlodipine

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Sinh khả dụng của amlodipin khi uống khoảng 60-80% và không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Thời gian bán thải từ 30-40 giờ. Nồng độ ổn định trong huyết tương đạt được 7-8 ngày sau khi uống thuốc mỗi ngày 1 lần. Thể tích phân bố xấp xỉ 21 lít/kg thể trọng và thuốc liên kết với protein-huyết tương cao (trên 98%). Thuốc chuyển hóa chủ yếu qua gan. Các chất chuyển hóa mất hoạt tính và bài tiết qua nước tiểu. Ở người suy gan cần giảm liều hoặc kéo dài thời gian giữa các liều dùng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in