Aricept Evess

Aricept Evess Mô tả

donepezil

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
ARICEPT Evess 5 mg: Viên nén phân tán trong miệng, màu trắng, có chữ ‘ARICEPT’ trên một mặt và số ‘5’ trên mặt kia.
ARICEPT Evess 10 mg: Viên nén phân tán trong miệng, màu vàng, có chữ ‘ARICEPT’ trên một mặt và số ‘10’ trên mặt kia.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in