Aricept Evess

Aricept Evess Tương kỵ

donepezil

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Chưa được ghi nhận.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in