Armolipid Plus

Armolipid Plus Thành phần

Nhà sản xuất:

MEDA
/
Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Men gạo đỏ 200mg (tương đương Monacolin 3mg), Policosanol 10mg (từ đường mía), cao khô Berberis aristata 588mg (tương đương Berberin chloride 500mg), vi tảo lục Haematococcus pluvialis 20mg (tương đương Astaxanthin 0.5mg), coenzym Q10 (vit Q) 2mg, acid folic (vit B9) 0.2mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in