Armolipid Plus

Armolipid Plus Trình bày/Đóng gói

Nhà sản xuất:

MEDA
/
Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén: hộp 2 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in