Artemisiae argyi


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Appetite stimulant
Adult: 150 ml of boiling water poured over 1-2 tsp of dried herb, allowed to steep for 5-10 mins, then strained. 2-3 cups of tea are taken before meals.

Oral
Menstrual disorders
Adult: Infusion of 15 g of dried herb added to 500 ml of water. Tincture Up to 2.5 ml tid.

Oral
Anthelmintic, Gastrointestinal disorders
Adult: 1-4 ml tincture (1:1 in 25% ethanol) tid.

Oral
Stress
Adult: 5 ml of root tincture 30 minutes before bedtime.
Chống chỉ định
Pregnancy, lactation. Bleeding abnormalities. Hypersensitivity.
Thận trọng
GERD. Cross-sensitivity for patients allergic to hazelnut, peach & chamomile.
Tác dụng không mong muốn
Significant uterine stimulant effects, contact dermatitis, allergic reactions, anaphylaxis.
Tương tác
May increase the anticoagulant effects.
Tác dụng
Description: Reported to have abortifacient, analgesic, anthelmintics, antibacterial, antiflatulent, antifungal, antirheumatic, antiseptic, appetite stimulant, uterine stimulant, uterine vasodilator activities.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Artemisiae argyi từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in