Asthmatin

Asthmatin Chống chỉ định

montelukast

Nhà sản xuất:

Stellapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in